เกี่ยวกับโครงการ


ใจเขา ใจเรา คมนาคม เข้าใจ

"สู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้สำหรับทุกๆ คน"
ทำความรู้จักโครงการจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หรือ OTP Transport For All พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการหลายๆฝ่าย