สนข. จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และการอบรมหลักสูตรทักษะการบริการแก่คนพิการและผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม จัดโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบแนวคิด “Better Access..Better Service Better Transport..Better Life for All” โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล รองคณบดี รศ.ดร.อุมา สีบุญเรืองผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และอาจารย์ธรรม จตุนาม จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการผลการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันในภาคการขนส่ง รศ.สุพจน์ ศรีนิล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. บรรยายแนวทางการจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุและรับฟังความคิดเห็น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ กล่าวเปิดงานสัมมนาฯ และมีนายวิจิตต์ นิมิตรวานิช นักวิชาการขนส่งทรงคุณวุฒิ กล่าวรายงาน โครงการสัมมนาจัดเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น 11 โรงแรมเบอร์เคลียร์ ถนนเพชรบุรี กทม.
cr.http://engineer.kmitl.ac.th/engineer2015