ภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ 2

คภาพบรรยากาศงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมครั้งนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่ง สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และให้คำสัมภาษณ์ว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive Transport) โดยต้องการยกระดับการขนส่งให้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม (Universal Design/Transport for all) ทั้งกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะได้โดยสะดวกและปลอดภัย