วัตถุประสงค์


  • ศึกษา สำรวจและจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับยานพาหนะประเภทต่างๆ ที่กำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะฯเพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  • จัดหลักสูตรการอบรมและดำเนินการอบรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุแก่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
  • เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินการขับเคลื่อนผลการศึกษาในส่วนต้นแบบยานพาหนะและต้นแบบบริการภาคขนส่งที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม