การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและการวิเคราะห์


กลุ่มนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ ของประเทศและกระทรวงคมนาคม

 • นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
 • แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555 – 2559 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 – 2564 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • แผนปฏิบัติการด้านคนพิการของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2555 – 2559 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เพิ่มเติมจาก TOR)
 • ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี

แผนปฏิบัติการด้านคนพิการของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2555 – 2559 ตรวจติดตามทุก 6 เดือนในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของคนพิการและผู้สูงอายุ

 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่ม
 • กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชราพ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556
 • กระทรวงคมนาคม ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
 • ร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี

โครงการศึกษาอื่นๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้สูงอายุ

 • รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • ผลการศึกษาโครงการศึกษาสำรวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 • กรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในภาคขนส่งและด้านการพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลสถานการณ์คนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย

คู่มือและมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้สูงอายุ

 • คู่มือและมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และผู้สูงอายุ
 • มาตรฐานการออกแบบตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) การออกแบบบริการ (Service Design) มาตรฐานการออกแบบตามหลักการ UD และ SD ในประเทศ และมาตรฐานการออกแบบตามหลักการ UD และ SD ต่างประเทศ
 • คู่มือการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง
 • คู่มือแปลภาษาหรือป้ายสัญลักษณ์ภาษาสำหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง ตัวอย่างการออกแบบที่ดีทั้งในประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งและยานพาหนะในโครงการฯ
 • คู่มือที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและผู้สูงอายุในต่างประเทศ