สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ เก็บข้อมูลเชิงลึก


ก. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ข. การสัมภาษณ์เชิงลึก องค์กรประมาณ 20 กลุ่ม และจากผู้สังเกตการณ์ประชาชนทั่วไปโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบอิสระจำนวน 30 ตัวอย่าง (อาจปรับตามความเหมาะสม)

ค.แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ


  • ได้ข้อมูลเชิงพรรณนา ทราบระดับความรู้ความเข้าใจ ข้อคิดเห็นและลักษณะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของระบบขนส่ง มาตรฐานของผู้ดูแลคนพิการและสูงอายุ มาตรฐานหรือระบบของการตรวจสอบมาตรฐาน

ประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ


  • ทำให้โครงการศึกษาฯ ได้มีการมีส่วนร่วมมือของประชาชนจากทุกฝ่าย