การจัดทำมาตรฐานและการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบวิศวกรรม


มาตรฐานจะดำเนินการกำหนดมาตรฐานในส่วนของขนาด พื้นที่ และรูปแบบการติดตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งจะไม่รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและมาตรฐานของวัสดุ

กรอบการพัฒนามาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกยานพาหนะประเภทต่างๆ

แนวทางการประมวล วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบวิศวกรรมและการลงทุนของยานพาหนะ

  • การดำเนินการศึกษาประเภทของยานพาหนะตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะฯ
  • ยานพาหนะกำหนดไว้ทั้งหมด 6 ประเภท
  • เปรียบเทียบมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

การประมวล วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบด้านวิศวกรรม ใช้ข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

  • ลักษณะทางกายภาพ
  • ความสะดวกในการติดตั้งและการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ความสะดวกและความจำเป็นในการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวก
  • ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
  • เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม
  • การประมวล วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบด้านการลงทุน