การประมวล วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบด้านการลงทุน


การประเมินค่าใช้จ่ายในการลงทุนเบื้องต้นในการประเมินค่าลงทุน และค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลักดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ค่าออกแบบรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในเรื่องของบุคลากร รายได้ที่สูญเสียจากพื้นที่สำรองต่างๆ ที่กำหนดไว้ ค่าใช้จ่ายเรื่องพัสดุคงคลังและอะไหล่สำรอง เป็นต้น
  • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซึ่งรวมถึงค่าบำรุงรักษาปกติประจำปี (Routine Maintenance) และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Periodic Maintenance)
  • การวิเคราะห์ผลประโยชน์จากการลงทุนจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในยานพาหนะ อาจจะไม่เหมาะสมหรือยากต่อการคำนวณผลประโยชน์กลับมาในรูปแบบของตัวเงิน (Monetary Term) ที่ได้รับจากการลงทุน แต่จะต้องอธิบายถึงผลประโยชน์ในเชิงสังคม และคุณภาพชีวิตที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับคนพิการและสังคมของผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางอ้อมอาจจะเป็นในเชิงของการเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ละประเภท

เมื่อจัดทำร่างมาตรฐานเสร็จแล้วจะมีการดำเนินการรับฟังความเห็นในสองช่วงได้แก่

  • ช่วงที่ 1 จัดทำเป็นโครงร่างและกรอบแนวคิดของมาตรฐานให้แล้วเสร็จเป็นมาตรฐาน (ร่างที่ 1) ประมาณเดือนที่ 3 ของระยะเวลาโครงการ
  • ช่วงที่ 2 การดำเนินพัฒนามาตรฐาน การกำหนดรายละเอียดที่เพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติ เน้นประเด็นมาตรฐานที่ระบุไว้ในความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมข้างต้นเท่านั้น ไม่ได้ระบุถึงในส่วนของมาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ประมาณเดือนที่ 6