แนวทางคัดเลือกยานพาหนะ


เงื่อนไขต้องสามารถเชื่อมต่อกับต้นแบบสถานีในโครงการศึกษาการพัฒนาฯ ปี พ.ศ.2557 ซึ่งได้แก่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี)
 • ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดนครปฐม
 • ท่าเรือพระนั่งเกล้า

แนวทางการคัดเลือกยานพาหนะมี 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

1การระบุปัญหาของการเลือกหมวดยานพาหนะต้นแบบ
 • การตัดสินใจ เลือกยานพาหนะ 1 แบบที่สามารถผลักดันให้เป็นรูปธรรมคู่กับต้นแบบสถานีบริการขนส่ง และ พิจารณาการสร้างต้นแบบยานพาหนะที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในกฎกระทรวงกำหนดลักษณะฯ พ.ศ. 2556 เป็นลำดับแรก
 • ปัญหา ต้องการเลือกยานพาหนะมา 1 ชนิดเพื่อนำมาสร้างต้นแบบที่เป็นรูปธรรม
 • สภาพแวดล้อมของการตัดสินใจ
 • ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
2การพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้
พิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ (Identification of Alternatives) เชื่อมต่อกับสถานีขนส่งต้นแบบ 5 ด้าน
3การวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละทางเลือก
 • ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิคและรูปธรรม กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิตสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
 • ความเป็นไปได้ทางปฏิบัติของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ
 • ความจำเป็นในการใช้งานของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ
 • จำนวนการใช้บริการและความถี่จากกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ แบบสอบถาม
 • งบประมาณ ต้นทุน ผู้เชี่ยวชาญและใบเสนอราคา (ถ้ามี)
 • ความจำเป็นและความเร่งด่วน ผู้เชี่ยวชาญและการสอบถาม (ถ้ามี)
4การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม
ใช้วิธีการแบบการวิเคราะห์การตัดสินใจด้วยเมตริกซ์ การตัดสินใจแบบหลากหลายเงื่อนไขและทางเลือก (Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA))