แนวทางการประชาสัมพันธ์


การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร และการปรึกษาหารือ

  • การชี้แจ้งข้อมูลรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางบวกและทางลบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น สื่อนิทรรศการ, Website, Facebook, Animation เป็นต้น
  • การดำเนินการเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานที่ดำเนินการและให้บริการภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น / แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาการดำเนินโครงการ

ขอบเขตการจัดสัมมนา

  • เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 60 คน
  • กลุ่มเป้าหมายจากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สนข. กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งที่ 1

  • เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดของการจัดทำมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกของยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยยึดหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานโครงการฯ
  • เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมและให้โอกาสของการมีความเท่าเทียมกันของทุกๆคน

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาครั้งที่ 2

  • เพื่อหาข้อสรุป เกี่ยวกับมาตรฐานฯที่จัดทำขึ้น แนวคิดของยานพาหนะที่ได้รับการคัดเลือก และขับเคลื่อนมาตรฐานฯสู่การปฏิบัติ
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานโครงการศึกษา ฯ
  • เพื่อร่วมรณรงค์และให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมและให้โอกาสของการมีความเท่าเทียมกัน