ขอบเขตการจัดทำหลักสูตรอบรม


หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อคนพิการและผู้สูงอายุ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และหลักการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือที่อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการที่จำเป็นของคนพิการและผู้สูงอายุ
เนื้อหาหลักสูตรและสาระสำคัญ
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุ
 • กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
 • ความพิการทางการเห็นและหลักการบริการ
 • ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายและหลักการบริการ
 • ความพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย และหลักการบริการ
 • ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก และหลักการบริการ
 • ความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลง และแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ และหลักการบริการ
 • ฝึกปฏิบัติการดูแลและให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ

หลักสูตรการอบรมความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบและประเมินผล

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะความรู้ด้านการออกแบบ ตรวจสอบแบบ ตรวจสอบประเมินผลการจัด สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อย่างสอดคล้องถูกหลักวิชาการและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาหลักสูตรและสาระสำคัญ
 • กฎหมายและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคนพิการผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • Universal Design และ Service Design
 • มาตรฐานการออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกบนยานพาหนะชนิดต่างๆ
 • การออกแบบสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกบนยานพาหนะ
 • การตรวจสอบและประเมินผลสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกบนยานพาหนะ
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบ โดยใช้มาตรฐานการออกแบบที่ได้อบรมมา กำหนดเป็นแบบ Specification และ Term of Reference ของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และสูงอายุ