ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมหน่วยงาน ลิงค์เว็บไซต์
สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.) http://www.mot.go.th/about.html?id=5
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) http://www.mot.go.th/about.html?id=6
กรมเจ้าท่า (จท.) http://www.md.go.th/
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) https://www.dlt.go.th/
กรมท่าอากาศยาน (ทย.) https://www.airports.go.th/
กรมทางหลวง (ทล.) http://www.doh.go.th/index.html
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) http://www.drr.go.th/home
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) http://www.otp.go.th/index.php/site/index

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมหน่วยงาน ลิงค์เว็บไซต์
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) http://www.railway.co.th/
บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) http://www.srtet.co.th/index.php/th/
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) http://www.port.co.th/
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) http://www.mrta.co.th/title/
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) http://new.exat.co.th/index.php/th/
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) http://www.bmta.co.th/?q=home
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) http://www.catc.or.th/
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) http://www.thaiairways.com/th_TH/index.page
บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด (บทม.) https://www.thaismileair.com/
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) http://home.transport.co.th/index.php/th/
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) http://www.airportthai.co.th/main/th
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) http://www.aerothai.co.th/
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) http://www.suvarnabhumihotel.co.th/
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เชาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด (ทอส.) http://www.thaiamadeus.com/cover/King/index.html