หน่วยงานและสมาคมหน่วยงาน ลิงค์เว็บไซต์
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th/Home.aspx
สภาสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.ncswt.or.th/
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ http://www.fmrth.com/index.php?route=common/main
สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย http://www.apht-th.org/
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย http://www.tddf.or.th/
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ http://newsite.wiriya-ufp.org/
มูลนิธิคนพิการไทย http://www.tdf.or.th/
บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการและผู้สูงอายุ http://www.camillianhomelatkrabang.org/?lang=th
สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย http://www.nadt.or.th/
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมชินูปถัมภ์ http://www.deafthai.org/
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย http://tabgroup.tab.or.th/
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค http://banbangkhae.go.th/demo/
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย http://pikarnpanya.tht.in/
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล http://www.apdi2002.com/
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย http://www.dth.or.th/
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ http://www.mahatai.org/
สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข http://agingthai.dms.moph.go.th/agingthai/
สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย http://www.thaigeron.or.th/
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย http://thaitgri.org/
องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก http://www.dpiap.org/
สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย http://il-thailand.org/