คณะทำงาน

ลำดับที่ ตำแหน่ง ชื่อ – สกุล
1 ผู้จัดการโครงการ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
2 รองผู้จัดการโครงการ 1 ดร.ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี
3 รองผู้จัดการโครงการ 2 รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง
4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขนส่ง รศ.สุพจน์ ศรีนิล
5 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล ดร.อนรรฆพล แสนทน
6 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี
7 ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ดร.สุขศิริ ด่านธนวานิช
8 ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการทางการเห็น นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี
9 ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย นาวสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
10 ผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการทางสติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม การเรียนรู้ และออทิสติก ผศ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร
11 ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ รศ.ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์
12 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสิทธิของคนพิการ นายธรรม จตุนาม
13 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 1 นางสาวอุบะ ศิริแก้ว
14 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม 2 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร