ขอบเขตของงาน


4

งานส่วนที่ 4

เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินการขับเคลื่อนผลการศึกษาให้เป็นรูปธรรม
5

งานส่วนที่ 5

ประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการอบรม